• تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
  • کارفرما: شرکت مگاپارس تهران
  • متراژ:
  • متریال:GFRC
  • موقعیت پروژه: تهران
  • image
  • image
  • image
  • image